Het Blauwe Hart op Facebook    Het Blauwe Hart op Twitter

Beheerplan IJsselmeergebied

IJsselmeergebied beschermd natuurgebied
Het IJsselmeergebied, het Blauwe Hart van Nederland, is een beschermd natuurgebied. Om de rijke natuur van dit weidse gebied te behouden is het aangewezen als Natura 2000-gebied. Natura 2000 is de naam van een Europees netwerk van natuurgebieden waarin belangrijke flora en fauna voorkomen. Met Natura 2000 willen we deze dieren en planten duurzaam beschermen. Daarvoor zijn maatregelen nodig om de wilde dier- en plantensoorten te behouden of te herstellen. Daarbij wordt rekening gehouden met de mensen die er wonen, werken en er hun vrije tijd doorbrengen. Met de gedragscode voor het IJsselmeergebied in de hand kan de kleine recreatievaart zien waar en hoe het vaargedrag moet worden aangepast aan de aanwezige vogels.
 
Het beschermde IJsselmeergebied bestaat uit:  natura2000 iets kleiner
 
Natura 2000-gebied
Het IJsselmeergebied is een van de ruim 160 Nederlandse Natura 2000-gebieden. Ze maken deel uit van een samenhangend netwerk van natuurgebieden in de Europese Unie. Het doel van de gebieden is het behoud van de biodiversiteit (soortenrijkdom). De biodiversiteit in Europa gaat al jaren snel achteruit. Duurzame bescherming van flora en fauna is hard nodig. Planten en dieren trekken zich weinig aan van landsgrenzen en het is daarom belangrijk om natuurbescherming in Europees verband aan te pakken. Zo voorkomen we dat de natuur in Europa en in Nederland steeds eenvormiger wordt.
In de Natura 2000-gebieden kunnen recreanten en ondernemers gebruikmaken van de gebieden en vinden planten, vogels en andere dieren de bescherming die nodig is om de soorten en leefgebieden in
stand te houden.

Beheerplan IJsselmeergebied
Voor een Natura 2000-gebied als het IJsselmeergebied verschijnt elke zes jaar een beheerplan. In een beheerplan wordt vastgelegd hoe, op welke wijze  en wanneer de doelen voor een gebied gehaald worden (instandhoudingsdoelstellingen). Een beheerplan is zes jaar geldig en wordt dan geactualiseerd.
Binnenkort verschijnt het ontwerp-beheerplan voor het IJsselmeergebied en start de inspraakperiode. Het beheerplan wordt onder leiding van Rijkswaterstaat opgesteld door de provincies Flevoland, Fryslân, Gelderland, Noord-Holland, Overijssel en Utrecht en het ministerie van Economische Zaken.