Het Blauwe Hart op Facebook    Het Blauwe Hart op Twitter

Partners

logoNH

Landschap Noord-Holland

In januari 2003 zijn Het Noord-Hollands Landschap en Landschapbeheer Noord-Holland opgegaan in Landschap Noord-Holland. Door deze fusie heeft de stichting een groter draagvlak en meer slagkracht om op te komen voor natuur en landschap in onze provincie. Landschap Noord-Holland maakt zich sterk voor de Noord-Hollandse natuur en zal er alles aan doen, om deze natuur te beschermen, zodat de inwoners van Noord-Holland er ook in de toekomst van kunnen genieten!

Het Noord-Hollands Landschap
Het Noord-Hollands Landschap is opgericht in 1936 op initiatief van de toenmalige voorzitter van Vereniging Natuurmonumenten. In de oprichtingsacte staan natuurbeschermers van het eerste uur vermeld: Jac.P.Thijsse en P.G. van Tienhoven. Sinds het begin heeft de Stichting zich ingezet voor de natuur in Noord-Holland en heeft door middel van aankopen vele waardevolle natuurgebieden in bezit gekregen.

Landschapbeheer Noord-Holland
Landschapbeheer Noord-Holland is in 1982 opgericht als stichting vrijwillig natuur-en landschapsbeheer Noord-Holland voor vrijwilligers, gesteund door de provincie Noord-Holland. In 1986 kwam er als taak bij het gebruiken van (rijks)regelingen die de werkgelegenheid bevorderen voor natuur- en landschapsbeheer. De kennis die de organisatie daarbij opdeed werd vanaf 1990 steeds meer ingezet om (tegen een vergoeding) adviezen te verstrekken, natuur- en landschapsbeheerwerk uit te voeren, nieuwe werktechnieken te ontwikkelen, offertes op te stellen en opdrachten voor derden uit te voeren.

 

logo waddenvereniging

Waddenvereniging

De Waddenzee is een internationaal belangrijk natuurgebied!
Voor die erkenning zet de Waddenvereniging zich al jarenlang in. Dat doet zij door bijvoorbeeld de schoonheid van het gebied te laten zien. Maar ook verzet de vereniging zich tegen uiteenlopende bedreigingen, zoals inpolderingen, havenuitbreidingen, te intensieve schelpdiervisserij, de vestiging van vervuilende chemische industrie en het boren naar gas.

Bescherming van de Waddenzee
Gelukkig zien de meeste mensen de noodzaak tot bescherming van de Waddenzee nu wel in. Hierover zijn nationaal en internationaal dan ook afspraken gemaakt.
De Waddenvereniging onderneemt haar activiteiten vanuit een specifieke visie op de natuur van de Waddenzee. De vereniging onderkent dat de mens weliswaar van grote invloed is geweest op het waddengebied zoals we dat nu kennen –denk maar aan de aanleg van de Afsluitdijk, de kwelderwerken voor de kust van Groningen en Friesland en de afsluiting van de Lauwersmeer-, maar in de Waddenzee komen we nog processen en patronen tegen die nauwelijks door de mens beinvloed worden.

Visie van de vereniging
Dit heeft geleid tot de volgende visie van de vereniging op de natuur van het waddengebied: "Het waddengebied ontleent haar unieke karakter aan het vrije verloop van natuurlijke processen.
Dit ongestoorde samenspel van natuurkrachten heeft vorm gegeven aan een uniek gebied. Hier overheerst natuurlijkheid met kenmerkende patronen en processen en een rijk geschakeerd planten- en dierenleven. Het waddengebied is één van de laatste plaatsen waar we deze ongerepte natuur nog kunnen beleven. Aan de randen van de Waddenzee - op de eilanden en in de kuststrook - is een uniek cultuurlandschap ontstaan. De eeuwenlange relatie van de bewoners met de natuurkrachten van het wad weerspiegelt zich in karakteristieke cultuurhistorische elementen. Wij achten het onze verantwoordelijkheid deze kenmerkende waarden van het waddengebied te beschermen."
In haar werk laat de Waddenvereniging zich inspireren door de volgende missie: "Wij doen alles wat in ons vermogen ligt om de kenmerkende waarden van het waddengebied voor de huidige en toekomstige generaties te behouden. Wij communiceren en bestrijden actief misstanden, promoten verbeteringen en nieuwe ontwikkelingen die het beheer en behoud van dit unieke gebied ten goede komen. Wij inspireren anderen en ontwikkelen activiteiten die belangstelling en begrip voor het behoud van het waddengebied bevorderen."

 

Fryske-Gea

De vereniging It Fryske Gea

It Fryske Gea is de provinciale vereniging voor natuurbescherming in Fryslân. Zij heeft als doel bescherming, behoud en ontwikkeling van natuur en landschap in Fryslân. De vereniging beheert momenteel meer dan vijftig verschillende natuurgebieden - met een totale oppervlakte van bijna 20.000 hectare - verspreid over de hele provincie. In haar werk wordt de vereniging gesteund door meer dan 25.000 leden. De activiteiten van It Fryske Gea zijn te onderscheiden in twee hoofdaandachtsgebieden, de beheersactiviteiten en de verenigingsactiviteiten. De beheersactiviteiten hebben betrekking op de uitvoering van het beheer, de aankoop of verwerving van natuurterreinen, herstel en ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden, inventarisatie en toezicht. De verenigingsactiviteiten richten zich in het bijzonder op de bescherming van natuur en landschap in de provincie Fryslân. Voorlichting, educatie, excursies en het verwerven van financiële middelen vormen eveneens belangrijke aandachtsgebieden.

 

FL

Stichting Flevo-landschap

Het Flevo-landschap is sinds 1986 de particuliere natuurbeherende organisatie voor de provincie Flevoland. Zij maakt deel uit van de twaalf provinciale Landschappen. Het voornaamste doel van Het Flevo-landschap is het behoud, de bescherming en ontwikkeling van de natuur in Flevoland. Dit doet Het Flevo-landschap voornamelijk door het verkrijgen van natuurgebieden en deze vervolgens te beheren. Het Flevo-landschap heeft inmiddels ruim 4.500 hectare in beheer. De belangrijkste en bekendste gebieden zijn de Lepelaarplassen bij Almere, Natuurpark Lelystad en het werelderfgoed Schokland.

De missie van Het Flevo-landschap:
- behoud, bescherming en ontwikkeling van natuur, landschap en cultuurhistorisch erfgoed in Flevoland.
- open wisselwerking met de Flevolandse samenleving door terreinbeheer en communicatie, beide in de brede zin van het woord.

Het motto van dit nieuwe beleidsplan is: 'Natuur ontmoet cultuur'. Het Flevo-landschap beheert niet alleen natuurgebieden, maar ook cultuurhistorische objecten en landschapskunst. Cultuur omvat zowel de mens als wat de mens heeft voortgebracht. Flevoland is een duidelijk resultaat van beide, natuurlijke processen en de invloed van de mens, dus cultuur.

 

IJsVereniging

De IJsselmeervereniging

De IJsselmeervereniging is ontstaan in 1972 tijdens de - uiteindelijk succesvolle - strijd tegen de Markerwaard, de drooglegging van het huidig Markermeer en streeft dus al 40 jaar actief voor het behoud van het wijdse open IJsselmeergebied. De bedreigingen van nu zijn de buitendijkse plannen van vele gemeenten in het IJsselmeergebied, windmolenparken, wegen, spoorverbindingen en mogelijk ook de plannen van de commissie Veerman, die in haar Nationaal Waterplan voor onnatuurlijk peilverhoging en peilverschillen pleit.

Om haar doelstelling breed te dragen, proactief te kunnen zijn, door de overheid te worden betrokken bij plannen en in de toekomst beter te kunnen anticiperen op aantasting, is de IJsselmeervereniging in 2002 op zoek te gaan naar samenwerking. Dit heeft geresulteerd in een samenwerkingsverband met de natuur- en landschapsorganisaties rond het IJsselmeer. In januari 2005 is hieruit de Stichting Verantwoord Beheer IJsselmeer ontstaan.

Momenteel is de IJsselmeervereniging actief als een zelfstandige vrijwilligers organisatie en ondersteunt de Stichting Het Blauwe Hart inhoudelijk en financieel. De activiteiten van de IJsselmeervereniging zelf liggen vooral op het terrein van promotie van de beschermwaardigheid van het IJsselmeergebied als waardevol grootschalig landschap met vele natuurlijke en cultuurhistorische waarden. De IJsselmeervereniging is daarbij niet tegen duurzame economische ontwikkelingen en recreatie: zij vormen een belangrijke basis voor het maatschappelijk draagvlak voor het zorgvuldige beheer.

 

 SNL Kon pms285295kleiner

Sportvisserij Nederland

Sportvisserij Nederland streeft samen met haar zeven regionale federaties en 850 lokale hengelsportverenigingen naar behoud en ontwikkeling van goede mogelijkheden voor sportvissers en vissen in Nederland. Zij behartigen de belangen van de 600.000 aangesloten sportvissers. Hierbij is het belangrijk om adequaat in te spelen op wensen van de sportvissers en daarbij te anticiperen op ontwikkelingen in de samenleving. Om de best mogelijke resultaten te kunnen behalen is samenwerking essentieel.
Het is de taak van Sportvisserij Nederland om landelijk sportvisserijbeleid uit te zetten. Hierdoor kunnen de activiteiten van de georganiseerde sportvisserij worden gestroomlijnd en de krachten gebundeld, zodat er meer kan worden bereikt.

De aandacht voor het waterbeheer neemt toe en steeds meer partijen zijn hierbij betrokken. Klimaatverandering (veiligheid, afvoer en aanwezigheid van voldoende water), natuur (meer variatie aan planten en dieren, een schone, heldere en voedselarme waterkwaliteit, een meer natuurlijke inrichting en beheer van wateren) en het bieden van recreatiemogelijkheden vormen hierbij belangrijke aspecten.

logo NM klein

Natuurmonumenten is dé beweging van mensen met hart voor de natuur. We willen mensen, van jong tot oud, in het hart raken en de fascinatie voor de natuur delen met en via onze achterban. We activeren mensen om buiten in de natuur iets geweldigs te beleven.

Dat doen we omdat de natuur bron van inspiratie en verwondering is. Daar moeten we zuinig op zijn en goed voor zorgen.

Natuurmonumenten koopt aan, creëert, beheert en beschermt natuur.

De Marker Wadden is een uniek project dat zorgt voor natuurherstel van het Markermeer door de aanleg van eilanden met zand klei en slib uit het Markermeer.

Met de aanleg van Marker Wadden pakken we een groot deel van de problemen aan. Zand, klei en slib uit het Markermeer worden gebruikt om op grote schaal paaiplaatsen, eilanden en natuurlijke oevers te maken. Bedreigde dieren en planten profiteren. Met dit herstel creëren we een robuust natuurgebied in het hart van Nederland dat voor de hele Nederlandse natuur van groot belang is. Tegelijkertijd maken we het Markermeer aantrekkelijker. Zo zijn de nieuwe natuureilanden straks toegankelijk voor natuurliefhebbers en watersporters. Het project Marker Wadden is een initiatief van Natuurmonumenten en kan in de loop van de tijd doorgroeien tot 10.000 hectares. Het is daarmee één van de grootste natuurherstelprojecten van West Europa.

 

PWN

 

Drinkwaterbedrijf en natuurbeheerder PWN (hoofdkantoor in Velserbroek) is een non-profit organisatie. PWN levert jaarlijks wordt honderdzes miljoen kubieke meter drinkwater aan meer dan 760.000 particulieren, bedrijven en instellingen in de provincie Noord-Holland tegen kostprijs. De voornaamste bron is het IJsselmeer.

Waterzuivering vindt plaats in waterfabrieken in Andijk, Bergen, Heemskerk en Wijk aan Zee, en in de duinen. Daarnaast beheert PWN in opdracht van de provincie ruim 7.334 hectare aan natuurgebieden tussen Zandvoort en Bergen. De Kennemerduinen en het Noordhollands Duinreservaat genieten bescherming als Natura 2000-gebied. De gebieden worden beheerd volgens de Barometer Duurzaam Terreinbeheer (niveau Goud) en krijgen ca. zeven miljoen keer per jaar bezoek.

Kijk voor meer informatie op www.pwn.nl.

 

 

 

 

Laatste Nieuws

Broedseizoen in aantocht!

Broedseizoen in aantocht!
Het is maart en daarmee is het broedseizoen in zicht. Om broedende vogels, hun nesten en hun omgeving voldoende rust en ruimte te geven, is aangepast gedrag noodzakelijk. Binnen het IJsselmeergebied...
Lees meer...

Ingenieurs bekritiseren plannen voor versterking Markermeerdijk

Ingenieurs bekritiseren plannen voor versterking Markermeerdijk
De versterking van de Markermeerdijk kan, als de huidige plannen worden doorgezet, net zo’n fiasco worden als het dijkversterkingsproject tussen Hoorn en Enkhuizen. Daar werd op basis van...
Lees meer...

Geen geld voor beroepsvissers

Geen geld voor beroepsvissers
Staatssecretaris Martijn van Dam trekt geen geld uit om beroepsvissers op het IJssel- en Markermeer te compenseren als ze ermee stoppen. Hij zegt dat dat volgens regels voor staatssteun ook niet...
Lees meer...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

* Verplicht invullen